Core Team
  • Mr. Chetan Agarwal, ACA
  • Mr. Diliip Saha, ACA
  • Ms. Geeta Roy Chowdhury, ACS
  • Mr. Parvesh Kumar Jain, ACS
  • Mr. Pawan Kumar Anchalia, ACS
  • Mr. Kovid Mukherjee, ACS
  • Ms. Sweta Jain, ACS
  • Mr. Nihar Ranjan Chowdhury M.Com, ACMA
 
     
105288 Times Visited